Dnia 12.05.2021 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia umowę na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej na realizację zakupu inwestycyjnego zestawu narzędzi do wszczepiania ECMO.

logo dotacje z budzetu panstwa

Dotacja celowa w wysokości 87 037,74zł została przyznana na podstawie:

  1. art. 10d ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.);
  2. art. 114 ust. 1 pkt 5 oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.);
  3. art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305;
  4. art. 46c ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);
  5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2422);
  6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).

Miejscem wykorzystania zestawu narzędzi do wszczepiania ECMO jest Kliniczny Oddział Kardiochirurgii i ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla mieszkańców województwa lubelskiego.

ecmo tablica