Pobyt w szpitalu

szpital1111

fot. Alina Pospischil

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest największą wysokospecjalistyczną, uniwersytecką placówką ochrony zdrowia w Lublinie. Na terenie naszego szpitala znajdują się 25 oddziały, w których przebywa każdego dnia około 800 pacjentów. SPSK Nr 4 pełni funkcję Centrum Urazowego dla całego makroregionu lubelskiego, którego zadaniem jest leczenie pacjentów z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi. Pełni też funkcję Centrum Leczenia Udarów.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące infrastruktury szpitala, a także istotne informacje dla pacjentów szpitala. 

W holu głównym szpitala znajdują się TABLICE INFORMACYJNE ułatwiające Państwu dotarcie do każdego miejsca w budynku szpitala.

szpital1111

fot. Alina Pospischil

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest największą wysokospecjalistyczną, uniwersytecką placówką ochrony zdrowia w Lublinie. Na terenie naszego szpitala znajdują się 25 oddziały, w których przebywa każdego dnia około 800 pacjentów. SPSK Nr 4 pełni funkcję Centrum Urazowego dla całego makroregionu lubelskiego, którego zadaniem jest leczenie pacjentów z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi. Pełni też funkcję Centrum Leczenia Udarów.

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące infrastruktury szpitala, a także istotne informacje dla pacjentów szpitala. 

W holu głównym szpitala znajdują się TABLICE INFORMACYJNE ułatwiające Państwu dotarcie do każdego miejsca w budynku szpitala.

Lokalizacja i strefy w szpitalu

Szpital podzielony jest na strefy, którym odpowiadają odpowiednie kolory zaznaczone na tablicach informacyjnych. Rozkład stref z opisem prezentujemy poniżej. 

strefy w szpitalu

widok na strefy

STREFA 1A

Dyrektor Naczelny

Zastępca Dyrektora ds. Finansów i Rozwoju
Naczelna Pielęgniarka
Kancelaria Ogólna
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością
Szatnia
Bankomat
Punkty komercyjne: stoisko z kawą, kiosk, etc.
Zakład Fizjoterapii – Hydroterapia
Laboratorium Alab
Aula A
Stołówka


STREFA 1B

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji
Kasa
Pracownia USG
Tomograf
Depozyt Rzeczy Pacjenta
Szatnia Studencka


STREFA 1C
Kaplica szpitalna
Placówka Poczty Polskiej
Zakład Fizjoterapii – basen, sala gimnastyczna, masaże
Stoisko z kawą
Automaty z napojami i przekąskami

STREFA 2
Klinika I Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego
Klinika Ortopedii i Traumatologii
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Oddział Chirurgii Naczyniowej
Klinika Neurologii
Klinika Położnictwa i Perinatologii
Klinika Kardiochirurgii
Klinika III Ginekologii
Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Pracownia EEG
Pracownia potencjałów słuchowych
Sklep spożywczy

STREFA 3
Klinika II Ginekologii
Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową
Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Zakład Radiologii – RTG, tomograf, USG, rejestracja
Sala Hybrydowa
Kliniczny Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
Kliniczny Oddział Kardiologii Inwazyjnej z Pracownią Hemodynamiki
Kliniczny Oddział Elektrokardiologii z Pracownią Elektrofizjologii i Elektroterapii
Izba Przyjęć Planowych
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Bank
Kiosk
Aula U
II Zakład Fizjoterapii
Biblioteka
Oddział Nefrologii

STREFA 4
Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii
Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii
Szatnia
Poradnie
Pracownia Bronchoskopii

STREFA 5A
Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji
Zakład Fizjoterapii
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii: Rezonans Magnetyczny
Poradnia Rehabilitacyjna
Poradnia Neurochirurgiczna

STREFA 5B
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii: USG doppler, angiografia , rejestracja, wydawanie wyników

STREFA 6
Poradnie Specjalistyczne
POZ
Barek

STREFA 7
Blok Operacyjny
Klinika I Anestezjologii i Intensywnej Terapii – intensywna terapia
Dział Sterylizacji
Zespół ds. Komunikacji

STREFA 8
Dział Usług Niemedycznych - Pralnia

STREFA 9
PET/CT
GAMMA KAMERA SPECT/CT

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest pierwszą jednostką organizacyjną Centrum Urazowego. Zajmuje się pacjentem z wielonarządowymi obrażeniami ciała. Udziela świadczeń opieki zdrowotnej. Polegają one na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj. 

W celu usprawnienia pomocy zapewnienia właściwej opieki i niezwłocznego dostępu najciężej chorym do pomocy specjalistycznej dla pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest prowadzona segregacja medyczna pacjentów (tzw. Triage) w zależności od kryteriów medycznych ciężkości danego schorzenia.

Osoby, które trafiły na SOR są przydzielane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia im świadczeń zdrowotnych:

 • czerwony - natychmiastowy kontakt z lekarzem
 • pomarańczowy - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem wynosi do 10 minut
 • żółty - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem wynosi do 60 minut
 • zielony - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem wynosi do 120 minut
 • niebieski - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem wynosi do 240 minut


Ze względu na stały napływ chorych, w przypadkach nie będących stanami nagłego zagrożenia zdrowotnego czas oczekiwania na kontakt z lekarzem może się wydłużyć nawet do kilku godzin.


Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

 • w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza zadeklarowanego przez pacjenta.
 • na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego, natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia w trakcie oczekiwania na badanie, prosimy o niezwłoczne poinformowanie personelu medycznego przebywającego w Obszarze Przyjęć i Segregacji SOR.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie pełni funkcję Centrum Urazowego dla całego makroregionu lubelskiego, którego zadaniem jest leczenie pacjentów z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi. Pełni również funkcję Centrum Leczenia Udarów.


W celu sprawnego sterowania przepływem pacjentów hospitalizowanych w trybie planowym na Izbie Przyjęć Planowych wprowadzono system kolejkowy, w skład którego wchodzą:

 • biletomat (obsługiwany przez pacjenta samodzielnie) w wersji wiszącej zlokalizowany w holu przed wejściem do Izby Przyjęć Planowych
 • wyświetlacze znakowe prezentujące kolejno wezwane i obsługiwane bilety w systemie kolejkowym.

Szpitalny Oddział Ratunkowy SOR

fot. Alina Pospischil

Prawa pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 • informacji o swoim stanie zdrowia,
 • zachowania tajemnicy informacji z nim związanych,
 • wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • poszanowania intymności i godności,
 • dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii, albo orzeczenia lekarza,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

PRAWA PACJENTA wyciąg z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. ( tekst jednolity ; Dz.U. z 2019r.p.1127 z późn.zm.)

ПРАВА ПАЦІЄНТА
виписка із закону від 6 листопада 2008 року про права пацієнта і омбудсмена. ( tekst jednolity ; Dz.U.2020.849 t.j.z późn.zm )

chory

Przyjęcie do szpitala. Niezbędne dokumenty.

Pacjent przyjmowany do szpitala powinien posiadać: 

 • jeden z wymienionych dokumentów tożsamości: dowód osobisty z numerem PESEL lub paszport lub prawo jazdy. W przypadku dziecka do 18 r.ż. może to być legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku dziecka do 3. miesiąca, które nie ma nadanego numeru PESEL należy przedstawić dokument z numerem PESEL rodzica lub osoby zobowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • skierowanie od lekarza lub lekarza stomatologa lub felczera (za wyjątkiem świadczeń udzielanych w stanach nagłych).

W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, pacjent zostaje przyjęty pomimo braku potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń.
Dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej bądź oświadczenie powinien wówczas złożyć: w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia (jeżeli świadczenie było udzielane w oddziale szpitalnym).

Pacjent uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji (pacjent unijny) powinien posiadać przy przyjęciu do szpitala:

 • paszport lub inny dokument tożsamości
 • skierowanie (z wyjątkiem przyjęć w trybie nagłym),
 • dokument potwierdzających ubezpieczenie np.:
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Zastępujący EKUZ lub poświadczenie wydane przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia lub formularz E112/S2.

W przypadku braku potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjent zostaje obciążony kosztami udzielonych świadczeń.

Przy przyjęciu pracownicy szpitala weryfikują uprawnienia pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej poprzez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. W przypadku braku potwierdzenia uprawnień w systemie eWUŚ pacjent powinien okazać dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (np. decyzja o przyznanym zasiłku rehabilitacyjnym, zaświadczenie od pracodawcy) lub złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

obrazek2

 

lozka000

fot. Łukasz Głaczkowski

Co zabrać ze sobą do szpitala

Pacjent, który został skierowany do leczenia planowego w szpitalu powinien zabrać ze sobą: osobiste przybory toaletowe, sztućce, piżamę lub koszulę nocną, szlafrok, ręcznik, bieliznę i pantofle/kapcie.

 • W przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta w stanie nagłym (zagrożenia zdrowia i życia), wyżej wymienione rzeczy osobiste powinny zostać dostarczone pacjentowi przez rodzinę lub opiekuna faktycznego.
 • Pacjent powinien oddać odzież i obuwie wyjściowe do przechowania w szpitalnym depozycie ubrań.
 • Pieniądze i przedmioty wartościowe pacjent może złożyć w depozycie szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu. Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, nie przekazane do depozytu szpitala.
 • Telefony komórkowe, komputery przenośne i inny sprzęt elektroniczny mogą być używane w salach chorych przez pacjentów wyłącznie za zezwoleniem ordynatora lub jego zastępcy, ponieważ takie urządzenia mogą zakłócić pracę elektronicznego sprzętu medycznego.

Ogólny rozkład dnia w oddziale

Przed śniadaniem odbywa się pomiar temperatury, ciśnienia, tętna i pobieranie materiałów do badań analitycznych. Wskazane jest również, aby przed śniadaniem każdy chory dokonał toalety porannej. Osoby chodzące korzystają z łazienek samodzielnie, leżącym pomaga przy toaletach fachowy personel danego oddziału. 

Wizyty lekarskie

Czas między godz. 8:00 a 12:00 przeznaczony jest na wizyty lekarskie i wykonywanie zabiegów zleconych w toku wizyty. W tym czasie należy przebywać na oddziale, a każdorazowe wyjście pacjent zobowiązany jest zgłosić pielęgniarce dyżurnej lub oddziałowej.

Posiłki

Każdy chory otrzymuje minimum 3 posiłki dziennie: śniadanie w godz. 7:30-8:00, obiad w godz. 12:00-13:00 i kolację w godz. 17:30-18:00. Lekarz opiekujący się chorym zleca odpowiednią dietę. Wszystkie posiłki dla chorych przygotowywane są w kuchni szpitalnej pod nadzorem wykwalifikowanych dietetyków. Oprócz diet leczniczych szpital posiada w swojej ofercie także dietę wegetariańską, wegańską i  bezglutenową. W kuchence oddziałowej można też przez cały dzień otrzymać napoje (herbata, woda przegotowana).

W całym szpitalu obowiązuje zakaz palenia tytoniu!

Spożywanie alkoholu pod jakąkolwiek postacią jest surowo zabronione na terenie całego szpitala!

 zakazy 000

Odwiedziny

Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia, w godzinach wskazanych w regulaminie, zwyczajowo są to godziny od 10:00 do 22:00. Wskazane jest, aby ograniczyć odwiedziny pacjentów w czasie wizyt lekarskich. Odwiedzający powinni pozostawić odzież wierzchnią w szatni znajdującej się w holu szpitala (przy wejściu). Prosimy aby w odwiedzinach jednorazowo nie uczestniczyły więcej niż dwie osoby. Odwiedziny dzieci do lat 7, ze względu na ryzyko zakażenia, nie są wskazane.

Ze względu na ciężki stan chorych lekarz jest uprawniony do zawieszenia lub ograniczenia odwiedzin w danej sali. W przypadku pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego może również powstać konieczność zawieszenia na czas określony odwiedzin pacjentów na danym oddziale lub nawet w całym szpitalu.

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz osobie pisemnie upoważnionej przez chorego lub jego opiekunowi prawnemu. Pielęgniarki udzielają informacji tylko o tym, jakie działania pielęgniarsko-opiekuńcze zostały podjęte w stosunku do pacjenta i jakie winny być kontynuowane, aby stan jego zdrowia ulegał dalszej poprawie.

SPSK Nr 4 2020 07 22 nr 153

fot. Łukasz Głaczkowski

Ogólnie o leczeniu

Szpital przy ul. Jaczewskiego jest wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną umożliwiającą przeprowadzenie skomplikowanych badań i analiz oraz ułatwiającą postawienie trafnej diagnozy stanu zdrowia i wybór najskuteczniejszych metod leczenia. Nasz personel stara się zapewnić pacjentom jak najlepszą fachową opiekę, przynieść ulgę cierpiącym i stworzyć atmosferę, w której czuliby się dobrze i bezpiecznie.

Pacjenci przebywający w szpitalu krócej niż dwa tygodnie otrzymują zwolnienie lekarskie w dniu wypisu. Jeżeli czas pobytu jest dłuższy, lekarz prowadzący leczenie na prośbę pacjenta lub rodziny pacjenta wystawia zwolnienie lekarskie. Zwolnienie może być wystawiane co dwa tygodnie. 

Zaświadczenie o hospitalizacji można uzyskać w Dziale Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej (główny budynek szpitala, I piętro, pokój 142).

Organizacja opieki poszpitalnej

Pielęgniarka ds. organizacji opieki poszpitalnej i pracownik socjalny

 • Pielęgniarka ds. organizacji opieki poszpitalnej oraz pracownik socjalny pomagają pacjentom i ich rodzinom w zorganizowaniu, w przypadku konieczności, dalszej opieki po wyjściu ze szpitala. Proponują i zapoznają z możliwymi do zastosowania rozwiązaniami w tym zakresie. Dotyczy to m.in. wypełnienia dokumentów niezbędnych do umieszczenia pacjenta w Domu Pomocy Społecznej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, zorganizowania opieki domowej, ustaleniu ubezpieczenia itp.
 •  Na pomoc mogą liczyć szczególnie osoby samotne, bezdomne, opuszczone przez rodziny i znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej i rodziny pacjentów wymagających dalszej opieki.
 •  W/w sprawach można skontaktować się w dni robocze w godz. 8:00-14:00 osobiście, korzystając z pośrednictwa lekarza, pielęgniarki oddziałowej, Działu Dokumentacji Chorych i Statystyki Medycznej lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 724 42 54. 

Wypis ze szpitala

 •  Opuszczając szpital należy zwrócić wszystkie przedmioty osobistego użytku, które pacjent otrzymał od personelu szpitala, na okres pobytu. Zgłosi się po nie referentka oddziału. Załatwi ona również wszystkie formalności związane z wypisem do domu. Ubranie z magazynu rzeczy chorych dostarczy salowa. Lekarz wypisuje Państwu: Kartę Informacyjną oraz, o ile to konieczne, recepty, zwolnienie lekarskie czy skierowanie na leczenie do poradni.

Wniosek o wydanie duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka

Informacja o możliwości wydania duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka w przypadku zagubienia lub utraty oryginału wydawanego przy wypisie ze szpitala, na wniosek osoby uprawnionej.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie uprzejmie informuje, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r., poz. 1304) istnieje możliwość odpłatnego sporządzenia duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka na prośbę wnioskodawcy w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia.

W tym celu należy złożyć załączony wniosek o wydanie duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka w Archiwum Centralnym Szpitala (niski parter pokój nr 6):

 • osobiście w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00,
 • w formie pisemnej pocztą na adres SPSK Nr 4 w Lublinie, ul. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, z dopiskiem "Archiwum Centralne",
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek na wydanie duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka PDF

Przygotowany duplikat Książeczki Zdrowia Dziecka zostanie wydany wnioskodawcy za poświadczeniem odbioru i pobraniem opłaty 50 zł brutto w Archiwum Centralnym Szpitala. W przypadku przesłania dokumentacji zostanie doliczona opłata za odpowiednią przesyłkę pocztową.

Osoby upoważnione do kontaktu: pracownicy Centralnego Archiwum Szpitala. Tel. 81 724 44 52, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontynuowanie leczenia

Każdy pacjent leczony w naszym szpitalu ma prawo kontynuowania leczenia w poradni przyklinicznej mieszczącej się w budynku Poradni Specjalistycznych i POZ, po uprzednim zarejestrowaniu się.


Przy rejestracji należy okazać wymagane procedurą dokumenty: np. skierowanie (o ile jest wymagane), dokument tożsamości oraz PESEL. Istnieje możliwość telefonicznego zarejestrowania się w poradni tożsamej z oddziałem, w którym Państwo przebywaliście. Numery telefonów do rejestracji odpowiednich poradni przyklinicznych otrzymają Państwo przy wypisie.

Chorzy mogą kontynuować leczenie nie tylko w Poradniach Specjalistycznych SPSK 4, ale także u swojego lekarza rodzinnego lub innej poradni specjalistycznej.

graf 11

 

Punkty usługowe

Szatnia
Prosimy, by wszystkie osoby odwiedzające pacjentów naszego szpitala przed wejściem na oddziały pozostawiali wierzchnie okrycia w szatni przy głównym wejściu do szpitala. Pozostałe szatnie rozlokowane są na terenie szpitala tj. w budynku PET, Pneumonologii, przy wejściu do Zakładu Fizjoterapii, przy wejściu do Poradni Specjalistycznych (dawna Poliklinika) oraz na Bloku Operacyjnym. Szatnie są bezpłatne.

Biblioteka

Filia Biblioteki Miejskiej jest zaopatrzona w wiele interesujących książek. Prenumeruje też miesięczniki i tygodniki ilustrowane. Biblioteka znajduje się w głównym gmachu szpitala, na niskim parterze. Jest czynna codziennie oprócz weekendów i dni świątecznych, w godz. 8 - 15. Dla osób leżących bibliotekarka przynosi książki do wyboru na oddziały. Numer telefonu do biblioteki szpitalnej: 81 72 44 137, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokładne informacje dostępne są w tzw. punktach pielęgniarskich w oddziałach.

Stołówka
Stołówa znajduje się w głównym budynku, w środkowej części (strefa 1B) na IV piętrze. Oferuje zestawy obiadowe, dania na wagę i napoje w przystępnej cenie. Stołówka pracuje od pon.-pt. w godz. 8:00-15:00, w sob.-niedz. w godz. 12:00-15:00.

Poczta
Placówka Poczty Polskiej znajduje się w glównym budynku szpitala, w jego środkowej części (strefa 1C) na parterze, w korytarzu prowadzącym do Oddziałów: Neurochirurgii i Rehabilitacji. W placówce można nadać listy, paczki i przekazy pieniężne. Placówka działa pn.-czw. w godz. 8:30-14:30, w piątki w godz. 11:00-20:00 z przerwą w godz. 12:00-12:30. Listy do chorych, paczki itp. przychodzą do Kancelarii Szpitala i są niezwłocznie przekazywane adresatom.

Salon Prasowy - Kiosk
Salon prasowy znajduje się w głównym budynku szpitala, na I piętrze, po stronie Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii i oddziałów Kardiologii (strefa 3). Czynny w godz. pon.-piąt. 7-20, sob. 7-19, niedz. 8-18

Bank
Punkt kasowy Banku PEKAO S.A. znajduje się w głównym budynku szpitala, na I piętrze, po stronie Klinicznego Oddziału Elektrokardiologii i oddziałów Kardiologii (strefa 3), w pobliżu salonu prasowego. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

Bankomat
Bankomat Banku PEKAO S.A. znajduje się w holu głównym w okolicy wejścia do Szpitala (strefa 1, I piętro).

Salony medyczne
Sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego znajdują się w dwóch miejscach: w holu przy wejśc

iu głównym do szpitala, w korytarzu prowadzącym do sklepu spożywczego "Groszek" na parterze budynku głównego szpitala.

Taxi
Istnieje możliwość zamówienia taksówki za pośrednictwem portierni przy wejściach do szpitala

Parking

Wjeżdżając na teren szpitala można skorzystać z parkingu, nad którym nadzór sprawuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Wjazd na parking jest możliwy poprzez pobranie biletu parkingowego przy wjeździe. Kierowcy mogą uiszczać opłaty przy wyjeździe u pracownika parkingu lub samodzielnie w automacie znajdującym się przed wejściem głównym do szpitala.

Sklep
Na niskim parterze w budynku głównym, naprzeciw budynku oddziału pneumonologii (strefa 2, niski parter) znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy "Groszek" czynny w godz. pon.-pt. 7:00-19:00; sob. 8:00-18:00 niedz. 8:00-16:00.

Barek
Barek prowadzony przez kuchnię szpitalną znajduję się w części podziemnej, w korytarzu między budynkiem głównym szpitala a budynkiem Poradni Specjalistycznych (strefa 6, niski parter). Jest czynny od pon.-pt. w godz. 9:00-15:00. Oferta to m.in. dania gorące, kanapki i pieczywo, napoje, sałatki.

Punkty z kawą
Punkty z kawą na wynos znajdują się w dwóch lokalizacjach: w środkowej części holu głównego na I piętrze budynku głównego szpitala (strefa 1, I piętro, wysoki parter), na poziomie wysokiego parteru budynku głównego szpitala, przy poczcie.

ilustracja 1212

Opieka duszpasterska

Szpital w trakcie pobytu na oddziałach szpitalnych zapewnia pacjentom prawo do opieki duszpasterskiej. Pacjent może w każdej chwili wezwać duchownego swojego wyznania: robi to osobiście, z pomocą najbliższych lub może poprosić o pomoc personel pielęgniarski. 

Kaplica Szpitalna obrządku rzymsko-katolickiego znajduje się pomiędzy budynkiem głównym a budynkiem Oddziałów Neurochirurgii i Rehabilitacji (tzw. wysoki parter), w której codziennie o godz. 7:30 i 19:00, a w niedzielę o 9:00 i 15:00 odprawiane są przez księży kapelanów naszego szpitala msze święte.

Każdy chory ma także możliwość spowiedzi, przyjęcia Komunii Świętej i sakramentu chorych na wszystkich oddziałach podczas tzw. obchodu duszpasterskiego.