Dokumentacja medyczna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej


Na podstawie art.26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 • Udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w poradniach specjalistycznych zajmują się pracownicy właściwych rejestracji.
 • Udostępnianiem historii chorób pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych zajmuje się Archiwum Centralne (niski parter pok. 6).
 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej (w formie: wyciągu, odpisu, kopii czy na elektronicznym nośniku danych)  pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.
 • Nie pobiera się opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.
 • Do opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej doliczana jest opłata za odpowiednią przesyłkę pocztową.

Pobierz wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej: plik PDF,

Ponadto informujemy, iż dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) są udostępniane poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Dokumenty stanowiące EDM to:

 • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych
 • zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
 • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego,
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
 • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem,
 • opis badań diagnostycznych, innych niż laboratoryjnych (dot. badań diagnostycznych obrazowych).