Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK4 w Lublinie jest jedynym ośrodkiem neurochirurgicznym w makroregionie oferującym pełny zakres leczenia operacyjnego nowotworów układu nerwowego, schorzeń naczyniowych OUN oraz degeneracyjnych kręgosłupa, jak również jednym z kluczowych oddziałów tworzących Regionalny Ośrodek Urazowy utworzony na bazie SPSK-4.

Inwestycja dotyczy wymiany Systemu Neuronawigacji VectorVision firmy BrainLAB na system nowoczesny i sprawny.

Aktualnie posiadany przez Klinikę system składa się z elementów, które są własnością Szpitala (system wspomagania nawigacji – moduł do mikroskopu, aparat cyfrowy do rejestracji obrazu mikroskopu, zestawy komputerowe, dwustanowiskowy aparat EEG, ultrasonograf) oraz kompatybilnym z nimi i tworzącym jeden zestaw – aparatem będącym własnością Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczelnia jest podmiotem tworzącym Szpitala i na podstawie umowy użyczenia zawartej w 2008r – przekazała ten sprzęt do nieodpłatnego wykorzystywania w Klinice, obligując Szpital do dbałości o stan techniczny i jego ubezpieczenie.

Zestaw jest wyeksploatowany ze względu na częstotliwość użytkowania (ok. 400 operacji rocznie), co doprowadziło do jego awarii podstawowego modułu sytemu - wymagającej bardzo dużych nakładów finansowych celem umożliwienia jego dalszego stosowania.

Zastosowanie systemu neuronawigacji w trakcie zabiegów neurochirurgicznych jest standardem wymaganym w przypadku większości operacji wewnątrzczaszkowych, jak również wciąż rosnącej liczby procedur kręgosłupowych.

Poprzez zmniejszenie ryzyka powikłań okołooperacyjnych i skrócenie średniego czasu hospitalizacji pacjenta w opisanych schorzeniach - zastosowanie neuronawigacji zapewnia poprawę rokowania, co do wyleczenia jak i zmniejszenia odsetka ewentualnych powikłań związanych z leczeniem.

Poza skutecznością procesu terapeutycznego – nowoczesny system będzie skutkował rozszerzeniem zakresu możliwości operacyjnych udostępnionych pacjentom Kliniki.

Dodatkowo skracając czas hospitalizacji zastosowanie systemu neuronawigacji wpływa korzystnie na dostępność do procedur terapeutycznych dla populacji pozostającej pod opieką Kliniki jak również poprawia stosunek korzyści do kosztów (cost-benefit ratio) leczenia pacjentów Kliniki Neurochirurgii. W efekcie daje ono zmniejszenie kosztów, zarówno bezpośrednich jak i społecznych leczenia i prowadzi do mniejszego obciążenia instytucji pomocy społecznej kosztami długoterminowej opieki nad osobami trwale niezdolnymi do wykonywania zatrudnienia na terenie obciążonym dużym bezrobociem strukturalnym.

Posiadany (obecnie niesprawny) przestarzały system nie daje możliwości integracji z nowoczesnym mikroskopem operacyjnym nabywanym w 2014r – czyli nie można uzyskać wyświetlenia obrazu nawigacyjnego w obrazie mikroskopu (z uwagi na brak odpowiedniego modułu w nawigacji). Powoduje to brak możliwości korzystania z dostępnych w mikroskopie funkcjonalności - tak potrzebnych przy specjalistycznych i precyzyjnych zabiegach.

Aktualnie Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej posiada system neuronawigacji VectorVision firmy BrainLab zakupiony w 2007r, który jest niesprawny i wymaga bardzo dużych nakładów finansowych celem umożliwienia jego dalszego stosowania.

Na przełomie 2014/15 Szpital wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie dokonał unowocześnienia systemu VectorVision o nawigację składającą się z niezależnych modułów (monitor ze stacją komputerową oraz kamery do nawigacji) o wartości 599 508,00 zł.

W grudniu 2015r zostaną dokupione elementy do rozbudowy systemu neuronawigacji o system nawigacji w pełni kompatybilny z posiadanym systemem planowania iPlan, o wartości 1 614 600 PLN brutto.

Łączna wartość brutto dostawy realizowanej przez firmę Candela - 2 214 108,00 zł brutto.

Kwota dofinansowania przez UM: 599 508,00 zł brutto.
Kwota dofinansowania przez MZ: 1 202 275,00 zł brutto .