Informacja w sprawie realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2015, 1400).

Z dniem 22 października br. zakończyły się uzgodnienia z przedstawicielami dwóch zakładowych organizacji związkowych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne w sprawie realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wynikiem negocjacji było podpisanie przez pracodawcę Porozumienia ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych przy SPSK-4 w Lublinie i Związkiem Zawodowym Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na mocy którego pielęgniarkom i położnym zostanie przyznany dodatek do wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 250,0 zł. brutto na czas określony tj. od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, w tym zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych otrzymują dodatki w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

Podpisanie Porozumienia nie kończy negocjacji w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla personelu pielęgniarskiego z uwagi na podpisanie przez Ministra Zdrowia kolejnego rozporządzenia, zmieniającego akt prawny z 8 września 2015 r.