Celem naboru jest nawiązanie w ramach realizacji projektu „Zdrowe kości do starości – program profilaktyki i leczenia osteoporozy u kobiet w Makroregionie Wschodnim” współpracy z 40 placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) z terenu województw lubelskiego i podlaskiego w zakresie działań profilaktycznych na rzecz kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz z już dokonanymi złamaniami.

Celem naboru jest nawiązanie współpracy z 50 placówkami POZ z terenu województw lubelskiego i podlaskiego w zakresie prowadzenia działań promocyjnych na rzecz programu oraz testów przesiewowych wśród kobiet w okresie poporodowym do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego tych placówek (głównie położnych i pielęgniarek) w szkoleniach dotyczących wczesnej identyfikacji depresji poporodowej. Działania te stanowią element wdrożenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej”. Konkurs będzie trwał do odwołania, tj. do momentu wyłonienia wymaganej liczby przychodni.

Treść ogłoszenia: PDF

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie informuje, że na terenie szpitala prowadzone są prace budowlane związane z termomodernizacją budynku. Zadanie inwestycyjne pn.„Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie” polegało będzie m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu i izolacji dachów i stropodachów, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacji wymienników ciepła, wymianie stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, modernizacji murów oporowych, schodów terenowych, opasek budynku oraz częściowym zagospodarowaniu terenu wraz z elementami małej architektury, montażu instalacji fotowoltaicznych, częściowym montażu oświetlenia ciągów komunikacyjnych na najniższej kondygnacji oraz innych pracach towarzyszących. Prace prowadzone będą przez okres 27 miesięcy od czerwca 2019 r. do września 2021 r. i w tym okresie mogą wystąpić utrudnienia i niedogodności w funkcjonowaniu naszej placówki.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności wynikające z realizacji inwestycji serdecznie przepraszamy i prosimy wszystkich o wyrozumiałość.

Dyrekcja SPSK Nr 4 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie informuje, iż w maju 2019 r. zakończył realizację prac związanych z „Budową budynku dla potrzeb zainstalowania urządzeń PET/CT i GAMMA KAMERY SPECT/CT – II Etap”.

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego możliwa była dzięki pozyskaniu przez SPSK Nr 4 w Lublinie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych i z budżetu państwa (przekazanych jako dotacja celowa Ministra Zdrowia) w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój ośrodka koordynowanej opieki onkologicznej z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych w SPSK nr 4 w Lublinie” oraz wsparciu naszego organu założycielskiego - Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Obecnie rekrutujemy na stanowisko:

Administrator strony internetowej

Miejsce pracy: Lublin

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na I edycję studiów podyplomowych Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia.

Autorski program stworzony przez jedną z najlepszych uczelni medycznych w Polsce z udziałem pracowników naukowych oraz doświadczonych praktyków i ekspertów rynku ochrony zdrowia gwarantuje najwyższą jakość kształcenia.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie w kwietniu 2019 r. zakupił nowoczesny 2 -stanowiskowy aparat RTG z detektorami zapewniającymi doskonałej jakości zdjęcia rtg.

Zakup został zrealizowany przy współudziale środków europejskich i dotacji Ministra Zdrowia w ramach projektu „Rozwój ośrodka koordynowanej opieki onkologicznej z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych w SPSK nr 4 w Lublinie”. 

Ten zorientowany na wydajność cyfrowy system rentgenowski montowany na suficie z detektorem stałym lub bezprzewodowym, automatycznym śledzeniem z napędem, w pełni cyfrowym obiegiem pracy i przetwarzaniem obrazu UNIQUE, zapewnia obrazy o jakości diagnostycznej do szybkich i skutecznych badań.

Zapraszamy przychodnie POZ do współpracy w ramach projektu profilaktycznego z zakresu depresji poporodowej. Celem naboru jest nawiązanie współpracy z 50 placówkami POZ z terenu województw lubelskiego i podlaskiego w zakresie prowadzenia działań promocyjnych na rzecz programu oraz testów przesiewowych wśród kobiet w okresie poporodowym do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego tych placówek (głównie położnych i pielęgniarek) w szkoleniach dotyczących wczesnej identyfikacji depresji poporodowej. Działania te stanowią element wdrożenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej”.

VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w SPSK Nr 4 w Lublinie – tak było 10.05.2019 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jako Beneficjent wielu projektów europejskich aktywnie włączył się w największe wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu - VI edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w ramach których  odbyło się ponad 800 wydarzeń w całej Polsce. Wydarzenie to towarzyszyło nie tylko obchodom 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale również tegorocznemu jubileuszowi 55-lecia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.

"W dowód uznania za wkład i zaangażownie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących toższamość lokalną Lublina SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE otrzymuje Medal 700-lecia Miasta Lublin

medal 700lat 245