Działania zmierzające do rozwoju Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie prowadzone są z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego.

 

Termomodernizacja

Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego to jeden z celów przeprowadzanej obecnie w szpitalu przy ul. Jaczewskiego termomodernizacji. Dzięki ociepleniu Budynku Głównego Szpitala oraz budynku Poradni Specjalistycznych zostanie zmniejszone ogólne zapotrzebowania na energię w placówce, co przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla do środowiska.

Według szacunków, dzięki termomodernizacji zapotrzebowanie na energię w Głównym Budynku zmniejszy się o ok. połowę. Obniżeniu o 53,7 proc. ulegnie też wskaźnik emisji dwutlenku węgla. Funkcjonowanie szpitala będzie związane z niższym wydzielaniem zanieczyszczeń i zmniejszeniem stopnia degradacji środowiska, co z kolei wpłynie na wzrost jakości życia mieszkańców Lublina i makroregionu lubelskiego.

 

zdjęcie nr 15 Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala 1

Fot. Łukasz Głaczkowski

 

Realizacja projektu polegającego m.in. na wymianie okien, modernizacji systemu ogrzewania, dociepleniu dachów, stropów i ścian zewnętrznych oraz zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej przyczyni się do wypełniania zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020.

Przeprowadzenie termomodernizacji ma też na celu ograniczenie liczby zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska, budowanie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie zależności od importu paliw.

 

 

tabela

 

Nowa kotłownia parowa

Dobre efekty dla środowiska przyniosła też budowa nowej kotłowni dla potrzeb SPSK Nr 4. Mowa o piętrowym, wolnostojącym budynku składającym się z dwóch części, jednokondygnacyjnej hali kotłów i dwukondygnacyjnego zaplecza socjalnego i magazynowego. Kotłownia wyposażona jest w instalacje wentylacyjne, centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową oraz instalacje elektryczne i teletechniczne. Zainstalowane są w niej dwa kotły gazowe i system detekcji gazu odcinający automatycznie dopływ w przypadku wykrycia wycieku.

Zrealizowanie niniejszej inwestycji było kluczowy elementem zadań inwestycyjnych szpitala pod względem jego bezpiecznego funkcjonowania. Stara kotłownia była obiektem wysoce wyeksploatowanym, awaryjnym i pracującym nieprzerwanie od ponad 50 lat, co wiązało się z ponoszeniem dużych nakładów finansowych związanych z jej bieżącą eksploatacją.

 

Korzyści w sferze ekologicznej wynikające z budowy nowej kotłowni:

  • obniżenie zużycia gazu o ponad 15%,
  • spadek emisji do atmosfery gazów cieplarnianych o około 15%. Uzyskanie poziomów emisji znacząco niższych niż określane w standardach europejskich i odrębnych przepisach z tym związanych,
  • brak ścieków technologicznych wymagających podczyszczania przed skierowaniem do kanalizacji sanitarnej,
  • obniżenie straty na przesyle poprzez skrócenie odcinków tranzytowych i wykonanie odpowiedniej klasy izolacji termicznej, a tym samym poprawienie efektywności energetycznej prowadzonego medium, jakim jest para,
  • ograniczenie zużycia wody sieciowej w cyklu produkcyjnym pary i poprawienie zwrotu kondensatu do kotłowni w celu polepszenia parametrów procesu.

 

Kotłownia kiedyś: 

stara budynek  stara srodek

Kotłownia dziś:

nowa budynek  nowa srodek

 

Budki lęgowe dla ptaków i schrony dla nietoperzy

W ramach termomodernizacji Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki na bieżąco realizowane są działania kompensacyjne i zalecenia określone w Operacie Ornitologicznym opracowanym przez dr hab. Jarosława Wiącka i Operacie  Chiropterologicznym opracowanym przez P.H.U. Kołodziejczyk Paweł.

Prace Termomodernizacyjne wykonywane są z uwzględnieniem przepisów o ochronie przyrody na podstawie Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WPN.6401.14.2019.KC z dnia 18 stycznia 2019r.

 

W ramach działań kompensacyjnych szpital zobowiązał się do umieszczenia:

- 20 budek lęgowych dla jerzyków

- 5 budek lęgowych dla kopciuszków

- 5 budek lęgowych dla wróbli

- 3 budek lęgowych dla kawek

- 6 schronów podtynkowych dla nietoperzy.

 

W ramach modernizacji przygotowano już 20 budek lęgowych dla jerzyków i 6 schronów podtynkowych dla nietoperzy. Pozostałe budki lęgowe będą montowane w miarę postępu prac budowlanych z zachowaniem reżimu terminowego uwzględniającego okres rozrodu ptaków.

Prace Termomodernizacyjne wykonywane są z uwzględnieniem przepisów o ochronie przyrody na podstawie Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Lublinie WPN.6401.14.2019.KC z dnia 18 stycznia 2019r.

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

Jaczewskiego 8, 20 - 954 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki

celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie”.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

 

Nowa kotłownia powstała w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Kotłownia parowa wysokoprężna dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie”. Wykonawcą generalnym została lubelska firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe WAMACO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. K. Olszewskiego 8.