"W dowód uznania za wkład i zaangażownie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących toższamość lokalną Lublina SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 W LUBLINIE otrzymuje Medal 700-lecia Miasta Lublin

medal 700lat 245

dyplom500