projekt dostepnosc plus

logo dostepnosc plus

 

Dnia 3 listopada 2021 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Ministrem Zdrowia umowę na powierzenie grantu, dotyczącą przedsięwzięcia pn. „Dostępność Plus w POZ SPSK Nr 4 w Lublinie”. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”, Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

POLSKA                   Herb Polski               ABM logo

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 realizuje projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Bada Medycznych nr 2020/ABM/COVID19/SPSK4

 

„Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2”,

 

w ramach konkursu na realizację projektów dedykowanych minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,

projekt dostepnosc plus

logo dostepnosc plus

 

Dnia 14 lipca 2021 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Ministrem Zdrowia umowę o powierzeniu Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostępność Plus w SPSK Nr 4 w Lublinie” w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie poprzez realizację działań projakościowych i organizacyjnych ułatwiających osobom niepełnosprawnym oraz innym ze szczególnymi potrzebami dostęp do usług zdrowotnych.

projekt e uslugi

projekt e uslugi logo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie realizuje Projekt:

„Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

fundusze loga

 

Dnia 14 listopada 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie nr RPLU.05.02.00-06-0055/17 Projektu pn. „Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie”.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie oraz Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia w dn. 13.11.2017 r. rozpoczęli realizację projektu profilaktycznego z zakresu wczesnego wykrywania RZS. Głównym celem projektu jest wzrost wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim oraz budowanie świadomości społecznej na temat reumatoidalnego zapalenia stawów.

Link RZS : http://www.spsk4.lublin.pl/index.php/oszpitalu/dzialalnosc/ww-rzs