projekt e uslugi

projekt e uslugi logo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie realizuje Projekt:

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

fundusze loga

 

Dnia 14 listopada 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie nr RPLU.05.02.00-06-0055/17 Projektu pn. „Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie”.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie oraz Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia w dn. 13.11.2017 r. rozpoczęli realizację projektu profilaktycznego z zakresu wczesnego wykrywania RZS. Głównym celem projektu jest wzrost wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej w woj. lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i mazowieckim oraz budowanie świadomości społecznej na temat reumatoidalnego zapalenia stawów.

Link RZS : http://www.spsk4.lublin.pl/index.php/oszpitalu/dzialalnosc/ww-rzs

fundusze loga

Dnia 23 lipca 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł  z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0019/17 Projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój e-usług w SPSK nr 4 w Lublinie” w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt został zrealizowany w okresie 26.09.2017 – 15.03.2019

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwój ośrodka koordynowanej opieki onkologicznej z zastosowaniem innowacyjnych technologii medycznych w SPSK nr 4 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta dnia 31 października 2017 r.

 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Utworzenie Wschodniego Centrum Leczenia Chorób Układu Krążenia w SPSK Nr 4 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Zdrowia została zawarta dnia 23 października 2017 r.