Na podstawie art.26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta -  pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej.

  • Udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w poradniach specjalistycznych zajmują się pracownicy właściwych rejestracji.
  • Udostępnianiem historii chorób pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych zajmuje się Archiwum Centralne (niski parter pok. 6).
  • Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki.
  • Za udostępnienie dokumentacji medycznej (w formie: wyciągu, odpisu, kopii czy na elektronicznym nośniku danych)  pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.
  • Nie pobiera się opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.
  • Do opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej doliczana jest opłata za odpowiednią przesyłkę pocztową.

 

Przykładowy Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (PDF).