Na podstawie art.26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta -  pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej.

 • Udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w poradniach specjalistycznych zajmują się pracownicy właściwych rejestracji.
 • Udostępnianiem historii chorób pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych zajmuje się Archiwum Centralne (niski parter pok. 6).
 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej (w formie: wyciągu, odpisu, kopii czy na elektronicznym nośniku danych)  pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.
 • Nie pobiera się opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.
 • Do opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej doliczana jest opłata za odpowiednią przesyłkę pocztową.

 

Ponadto informujemy, iż dokumenty stanowiące elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) są udostępniane poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Dokumenty stanowiące EDM to:

 • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych
 • zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
 • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego,
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
 • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem,
 • opis badań diagnostycznych, innych niż laboratoryjnych (dot. badań diagnostycznych obrazowych).

Przykładowy Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (PDF).