Zasady odbywania zajęć w SPSK 4 przez studentów / stażystów / praktykantów

 1. Studenci kierowani na zajęcia kliniczne na terenie jednostek SPSK Nr 4 w Lublinie zobowiązani są do przestrzegania zarządzeń JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  1. Przed przystąpieniem do zajęć klinicznych studenci mają obowiązek poddać się co najmniej 1 – tygodniowej samoizolacji.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć klinicznych na terenie Szpitala studenci / stażyści / praktykanci mają obowiązek wypełnić ankietę wywiadu epidemiologicznego, (ENGLISH VERSION)
  1. Ankieta dostępna na stronie internetowej Szpitala / przesyłana przez Uczelnię / OKP.
  2. Ankietę należy przekazać w dniu rozpoczęcia zajęć opiekunowi danej grupy.
 3. Wyznaczone zostają dwa miejsca dla studentów wejścia/wyjścia na teren Szpitala – wejście/wyjście przy Izbie Przyjęć Planowych oraz wejście boczne od strony budynku Pneumonologii.
 4. Studenci / stażyści / praktykanci zgłaszają się na zajęcia wyłącznie w godzinach określonych w harmonogramie.
 5. Studenci / stażyści / praktykanci posiadają identyfikatory, upoważniające do wejścia na teren Szpitala.
 6. Wszyscy studenci / stażyści / praktykanci wchodzący do Szpitala mają dokonywany pomiar ciepłoty ciała.
  1. W przypadku stwierdzenia temperatury 38°C i powyżej – dana osoba nie zostanie wpuszczona na teren Szpitala.
 7. Na terenie Szpitala studenci / stażyści / praktykanci są obowiązani do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta i dezynfekcji rąk.
 8. Na terenie Szpitala wyznaczone zostają dwie szatnie: na poziomie wysokiego parteru budynku głównego oraz przy wejściu bocznym od strony budynku Pneumonologii, przeznaczone dla studentów / stażystów / praktykantów.
  1. W szatni zapewniona zostanie możliwość dezynfekcji rąk oraz maseczki chirurgiczne – w razie potrzeby wymiany.
 9. Opiekun grupy studentów / stażystów / praktykantów odpowiada za zebranie informacji o sytuacji epidemiologicznej osób odbywających zajęcia – na podstawie zebranych ankiet wywiadu epidemiologicznego
  1. W każdym dniu odbywania zajęć należy zebrać ustne informacje, czy sytuacja epidemiologiczna nie uległa zmianie.
 10. Obowiązuje zakaz samowolnego przemieszczania się studentów / stażystów / praktykantów po terenie Szpitala":
  1. Pracownicy oddziałów: opiekunowie grup studenckich / sekretarki medyczne odpowiadają za odprowadzanie studentów z szatni do oddziału oraz po zakończeniu zajęć – do szatni.
  2. Z szatni studenckiej studenci kierują się najkrótszą drogą do wyjścia ze szpitala.
  3. Zajęcia kliniczne studentów odbywają się w miarę możliwości bez organizacji przerw w zajęciach.

*Student powinien wypełnić ankietę przed pierwszymi zajęciami na terenie szpitala, Jeżeli później odbywa zajęcia w innej komórce organizacyjnej nie ma obowiązku kolejny raz wypełniać ankiety, jeżeli natomiast opiekun grupy chce mieć pewność co do statusu studentów, nie ma przeciwwskazań aby studenci wypełnili ankietę jeszcze raz. Brak jest jednoznacznych wytycznych w tej kwestii.

Przechowywanie ankiet, które są formą identyfikacji osób z zewnątrz będących na terenie danej komórki organizacyjnej, powinny być zabezpieczone przez opiekuna danej grupy. Czas ich przetrzymywania to okres 2 tygodni, ponieważ zbieranie informacji o kontaktach po narażeniu na przypadek dodatni dotyczy jedynie do 2 tygodni wstecz.