fundusze loga

Dnia 23 lipca 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł  z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0019/17 Projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój e-usług w SPSK nr 4 w Lublinie” w ramach Osi Priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji w zakresie funkcjonowania, jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez SPSK Nr 4 w Lublinie.

Cele szczegółowe Projektu:  

 1. Wdrożenie systemu zarządzania dokumentacją medyczną zgodnie z wymogami nowelizacji ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 nr 113 poz. 657). Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie funkcjonowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) jednostki poprzez ucyfrowienie tradycyjnej dokumentacji medycznej; stworzenie Repozytorium EDM oraz udostępnienie usługi e-dokumentacji.
 2. Zapewnienie oszczędności dla obywateli poprzez wprowadzenie 8 nowych e-usług publicznych o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja: e-rejestracja, e-kontrahent, e-ankiety, e-wywiad, e-załącznik, e-zgoda, e-zwolnienia, e-dokumentacja.
 3. Zapewnienie interoperacyjności i wymiany informacji z platformami krajowymi, w tym platformą P1 zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526),
 4. Dostosowanie systemu do wymogów osób niepełnosprawnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0,
 5. Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i dostępności systemu, poprzez zaprojektowanie bezpiecznej architektury środowiska teleinformatycznego.

Zadania:

 • Utworzenie elektronicznego portalu obsługi pacjenta – w ramach e-Portalu powstaną usługi: e-rejestracja, e-ankieta, e-wywiad, e-załącznik, e-zgoda.
 • Utworzenie elektronicznego portalu obsługi kontrahenta – e-kontrahent.
 • Uruchomienie usługi e-dokumentacji.
 • Uruchomienie usługi e-zwolnienia.
 • Wdrożenie (analiza, konfiguracja, szkolenia).
 • Zakup infrastruktury systemowej – ucyfrowienie tradycyjnej dokumentacji medycznej.
 • Zakup infrastruktury systemowej – serwery, macierze.
 • Działania promocyjne - plakat (PDF)

Efekty Projektu:

 • oszczędność czasu pacjentów,
 • usprawnienie udostępniania pacjentom dokumentacji medycznej,
 • wzrost efektywności realizowanych usług,
 • usprawnienie komunikacji pomiędzy SPSK Nr 4 a interesariuszami,
 • skrócenie czasu realizacji usług poprzez automatyzację procesów, standaryzację elektronicznej dokumentacji.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 045 450,00 zł, w tym dofinansowanie UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) 2 584 450,48 zł.