fundusze loga

 

Dnia 14 listopada 2018 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zawarł z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie nr RPLU.05.02.00-06-0055/17 Projektu pn. „Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie”.

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
Jaczewskiego 8, 20 - 954 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
„Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki
celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie”.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 
Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

 

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości oraz warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności miasta Lublin poprzez poprawę efektywności budynków użyteczności publicznej SPSK Nr 4 w Lublinie.

Cele szczegółowe:

 • obniżenie kosztów ogrzewania budynków użyteczności publicznej,
 • podniesienie standardu budynków użyteczności publicznej zgodnej z przepisami o ochronie cieplej budynków,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • zmniejszenie emisji CO2 do środowiska,
 • zmniejszenie stopnia degradacji środowiska,
 • rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się do wypełniania zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020.

Zakres prac:

- w Budynku Głównym: modernizacja systemu ogrzewania, docieplenie stropodachów i dachów, modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody, docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, stropów zewnętrznych, wymiana części okien, witryny szklanej, bramy wjazdowej, drzwi wejściowych głównych wraz z witryną oraz wymiana drzwi zewnętrznych.

- w Budynku Polikliniki: modernizacja systemu ogrzewania, docieplenie stropodachów, modernizacja instalacji c.w., docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic nad gruntem (cokół), wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych.

W ramach projektu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Efekty:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • wzrost jakości życia mieszkańców miasta Lublin i makroregionu lubelskiego,
 • poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej,
 • budowanie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenia zależności od importu paliw,
 • poprawa bilansu handlowego Szpitala,
 • większy poziom edukacji ekologicznej mieszkańców,
 • zwiększenie stopnia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej poprzez zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju pomiędzy Lubelszczyzną, a innymi regionami,
 • promowanie regionu jako nowoczesnego i proekologicznego,
 • ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska,
 • poprawa wizerunku Miasta w oczach potencjalnych inwestorów,
 • zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 37 538 173,73 zł, w tym dofinansowanie UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 21 189 907,01 zł.

Plakat promocyjny (PDF)