W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do Dyrekcji SPSK-4 od pracowników Szpitala i przedstawicieli środków masowego przekazu dotyczącymi treści podpisanego w dniu 14 lipca 2018 r. Porozumienia

zawartego pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 4 w Lublinie, reprezentowanym przez Dyrektora SPSK-4 dr n. med. Radosława Starownika a Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych przy SPSK nr 4 w Lublinie, reprezentowanym przez Małgorzatę Mazur- Przewodniczącą, została podjęta decyzja o udostępnieniu treści przedmiotowego porozumienia.