W dniu 8 marca 2018r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie  odbył   się

 II etap XIII Ogólnopolskiego Konkursu  „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”.

 Gospodarzem  Konkursu  był Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, a organizatorem
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie wraz z Zarządem Koła PTP przy SPSK-4.

Patronat  medialny  nad  uroczystością  objęła  Telewizja  Polska SA,  oddział  Lublin.

        Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  w

Lublinie,  Naczelna  Pielęgniarka  Pani  mgr Dorota Flis serdecznie powitała wszystkich uczestników   II  etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu  „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”.

      Uczestnicy  Konkursu zgłoszeni  zostali na  podstawie  obowiązujących  w  podmiotach  leczniczych  kryteriów takich  jak np.:

- oceny  okresowej pracownika,

- zaangażowania  w pracy  zawodowej,

- wysokiego poziomu  wiedzy  zawodowej,

- wzorowej postawy etycznej.

       Deklaracje uczestnictwa w konkursie zgłosiło 62  Pielęgniarki  i  8 Pielęgniarzy z całego województwa lubelskiego, natomiast do konkursu przystąpiło    64  osoby,  reprezentując  następujące  ośrodki:

 • SPSK nr 4 Lublin   - 36 osób
 • SPSK nr 1 Lublin                                                     -  7 osoby
 • WSS im. S.K.Wyszyńskiego Lublin     -  8 osób
 • Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Lublin -  4 osoby
 • Uniwersytecki Szpital Dziacięcy Lublin                     -  2  osoby
 • SPSW im. Jana Pawła II Zamość   -  3  osoby
 • SPSW im. Jana Bożego   -  2 osoby
 • NZOZ PLR „ FAMILIA”  Świdnik                            -  2 osoby.

       Z racji  tak  dużego zainteresowania ze strony Pielęgniarek/ Pielęgniarzy , konkurs odbył się w  auli   wykładowej UM  w Lublinie.

         Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwała Komisja Konkursowa  II  etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu  „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”

 w składzie:

 1. Elżbieta Przychodzka - Przewodnicząca Komisji Konkursowej    

                                                   Przewodnicząca   Koła PTP MSZ Chełm                

 1. Michalina Cuber    - V-ce Przewodnicząca Komisji Konkursowej     

                                                   Przewodnicząca  Koła PTP Lecznictwo Otwarte Lublin

 1. Marzena Janczaruk    - Pielęgniarka Naczelna   COZL  Lublin   
 2. Ewa Kasprzak - Czerwieniec - Przewodnicząca Koła PTP  SPSW im.

                                                          Papieża Jana Pawła II  Zamość         

 1. Zofia Kiełbik               - Przewodnicząca   Koła PTP SPSK 4 Lublin       
 2. Aneta Kościołek        - Zarząd Koła PTP Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 3. Michał Machul        - Przewodniczący Studenckiego Koła PTP UM Lublin     
 4. Andrzej Tytuła        - Przewodniczący  ORPiP Lublin    

     Przewodnicząca Komisji   konkursowej  II etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu  „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”   odczytała regulamin, a następnie w obecności i

 z udziałem uczestników konkursu otworzyła zalakowane koperty z kartami  egzaminacyjnymi  wraz  z  kluczem   do  ich  sprawdzania,  przygotowane i przesłane drogą przesyłki kurierskiej z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  z Warszawy.

Test składał się z 60 pytań. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli jedną godzinę (60 min).

Egzamin testowy rozpoczął sie o godz. 12.00 - równocześnie we wszystkich ośrodkach w Polsce.

        Pytania testowe sprawdzały wiedzę uczestników z zakresu ogólnej wiedzy zawodowej, zasad etyki zawodowej pielęgniarki  Rzeczpospolitej Polskiej,  historii zawodu oraz działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

W czasie sprawdzania testów przez komisję uczestnicy konkursu   mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach tematycznych z zakresu wiedzy  ogólnozawodowej.

           Pani  Elżbieta Przychodzka  - Przewodnicząca Komisji Konkursowej II  etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu  „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”  po zakończeniu prac  ogłosiła wyniki, składając szczególne  gratulacje  osobom   nagrodzonym.

   W   II  etapie   XIII Ogólnopolskiego Konkursu  „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017” 

 I   miejsce zajęła:

-     Sztal  Anna    -   SPSK nr 4   w Lublinie.                                

II  miejsce ex aequo    zajęły:

- Sarwaryn  Agnieszka    -   WSS im. S.K. Wyszyńskiego  w Lublinie

-Świszcz  Katarzyna         -  SPSW im. Jana Bożego  w Lublinie.

         Następnie Pani  Elżbieta Przychodzka  - Przewodnicząca Komisji Konkursowej             II  etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu  „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”

 w  imieniu   Zarządu  Głównego  PTP  odczytała   temat     III   etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu  „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017” :

„  Budowanie  autorytetu  zawodowego  przez  pielęgniarkę  w  miejscu  pracy”,

 życząc  Laureatom  powodzenia  i  sukcesu  w  Finale  Konkursu  w  dniu   11  maj  2018r.

     Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,  Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego  Publicznego  Szpitala Klinicznego  Nr 4  Pani mgr Dorota Flis wraz z gratulacjami   wręczyła  nagrody  finalistom   II  etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu  „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017” .

    Zwycięzcy otrzymali również  gratulacje   i  nagrody  od   Pana Andrzeja Tytuły Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Lublinie.

    Każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa w  II  etapu XIII Ogólnopolskiego Konkursu  „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”   oraz upominek  przygotowany przez organizatorów.

Ukoronowaniem  tak  doniosłej  uroczystości  były  wspólne  zdjęcia  pamiątkowe  oraz  wywiady   w  TVP 3  Lublin   z  Laureatami  Konkursu  i  Przewodniczącą   Zarządu  Oddziału  Polskiego Towarzystwa  Pielęgniarskiego,  Naczelną  Pielęgniarką  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala Klinicznego  Nr 4  Panią  mgr Dorotą Flis.

W imieniu całego środowiska pielęgniarskiego składamy wyrazy uznania za odwagę i chęć uczestniczenia w ważnej dla naszej profesji inicjatywie, gratulujemy znakomitych wyników i zajętych miejsc. Życzymy dalszego rozwoju i wielu osiągnięć na płaszczyźnie zawodowej. Wszystkim uczestnikom składamy wyrazy uznania za podjęty trud przygotowania do konkursu, czynnego w nim udziału i efektywnego zaangażowania na rzecz promocji naszego zawodu.

Takie  wydarzenia  integrują  środowisko  pielęgniarskie,  są   czasem  na  wymianę  doświadczeń  zawodowych , głównie  służy  nagrodzeniu  pielęgniarek  liderów  o  wysokim  przygotowaniu  zawodowym,  etycznym  i  aktywnym  udziale   na  rzecz  środowiska  pielęgniarskiego.

  Konkurs  „Pielęgniarka Roku "  jest  promocją  zawodu  wśród  studentów,  społeczeństwa.  Propagowanie  idei  Konkursu   to  również  forma  efektywnego  zaangażowania  na  rzecz  pielęgniarstwa  w  poszczególnych  regionach.

 

                                                                                       Przewodnicząca Zarządu Oddział
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
w Lublinie

                                                                             Mgr  Dorota  Flis