Informujemy, że w wyniku rozmów i zawartego w dniu 9 stycznia 2017 porozumienia pomiędzy Dyrekcją i Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” przy SPSK 4 w Lublinie wszyscy pracownicy (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz zatrudnionych w celu odbycia stażu), którzy dotychczas nie otrzymywali dodatków do wynagrodzeń z dniem 01.01.2017 otrzymają dodatek miesięczny w kwocie 200,00 złotych brutto na czas określony do 31.12.2017. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek zostanie przyznany proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Przed upływem terminu przyznania dodatku strony sporu wyraziły gotowość podjęcia negocjacji dotyczących dalszego wzrostu wynagrodzeń pracowników objętych niniejszym porozumieniem.

 Zawarte porozumienie jest konsekwencją przyznania od 01.09.2015 przez Ministra Zdrowia środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, wypłacanych w sposób kroczący do 31.08.2019 finansowanych w całości ze środków przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W następstwie tych rozwiązań Szpital z własnych środków po podpisaniu porozumienia ze Związkiem Zawodowy Lekarzy przy SPSK 4 w kwietniu 2016 zagwarantował wypłatę podobnych dodatków dla grupy zawodowej lekarzy.

 Obecne porozumienie to kolejny krok w grupie pracowników nie objętych dotychczas podwyżkami w całości finansowany ze środków własnych Szpitala w wysokości możliwej do udźwignięcia przez budżet jednostki.