Informacja o zmianie organizacji Działu Ekonomicznego poprzez podzielenie i wyodrębnienie dwóch działów:

 1. Działu Kontraktowania i Rozliczeń
 2. Działu Controllingu i Analiz

Z dniem 1 października 2016 r. rozpoczęły funkcjonowanie w strukturze SPSK-4 dwa odrębne działy: Dział Kontraktowania i Rozliczeń i Dział Controllingu i Analiz w miejsce Działu Ekonomicznego.

Podział pozwoli Szpitalowi na sprawniejsze i bardziej efektywne funkcjonowanie zarówno w obszarze kontraktowania świadczeń zdrowotnych jak również w obszarze prowadzonych analiz, informacji zarządczych oraz wdrażanego w Szpitalu systemu controllingu i budżetowania.

Główne zadania realizowane przez Dział Kontraktowania i Rozliczeń:

 • monitorowanie i analiza zmieniających się projektów i podpisanych Zarządzeń Prezesa NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), rozporządzeń MZ (Ministerstwo Zdrowia) oraz komunikatów dotyczących warunków kontraktowania danego rodzaju i zakresu świadczeń. Przekazywanie w tym zakresie informacji do Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala,
 • przygotowywanie ofert i aktualizacji do płatnika (NFZ, MZ, ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie zestawień/materiałów do negocjacji i renegocjacji poszczególnych umów; uczestnictwo w negocjacjach,
 • rozliczanie umów, związane z tym weryfikacje i walidacje wewnętrzne, wyjaśnianie kwestionowań w tym „koincydencji” z innymi świadczeniodawcami,
 • bieżące monitorowanie i wprowadzanie zmian w potencjale szpitala wykazanym do realizacji umów w zakresie personelu; zgłaszanie w systemie płatnika zastępstw i wszelkich zmian w grafikach pracy poradni,
 • monitorowanie i wprowadzanie zmian w potencjale szpitala w zakresie sprzętu) na bieżąco po wprowadzeniu narzędzi umożliwiających pozyskanie niezbędnych informacji z systemu MMewidencja),
 • sporządzanie informacji dla Kierowników na temat planów rzeczowo-finansowych realizowanych zakresów świadczeń,
 • prowadzenie rejestru faktur sprzedaży świadczeń opieki zdrowotnej,
 • korespondencja z NFZ, MZ, ZUS w sprawach związanych z realizacją kontraktów i ich rozliczeniem,
 • obsługa kontroli związanych z realizacją umów z płatnikiem,
 • opracowywanie planów rocznych przychodów związanych ze sprzedażą świadczeń opieki zdrowotnej.

Główne zadania realizowane przez Dział Controllingu i Analiz:

 • przeprowadzanie wielowymiarowych analiz
 • szczegółowa kontrola kosztów
 • rozliczanie wyniku finansowego i budżetów
 • współpraca ze wszystkimi komórkami w zakresie poprawy efektywności finansowej prowadzonych działalności,
 • współpraca z Kierownikami poszczególnych jednostek w zakresie kosztów, przychodów i osiąganego wyniku finansowego,
 • przygotowywanie analiz będących podstawą do informacji zarządczej i podejmowania przez Dyrekcję strategicznych decyzji.

Podstawowym narzędziem do realizacji powyższego będą prace nad efektywniejszym wykorzystywaniem systemu informatycznego.