Informujemy, że Pani Wanda Palińska – Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów umorzyła postępowanie wyjaśniające wszczęte w związku z kontrolą przeprowadzoną w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a dotyczące rzekomych nieprawidłowości związanych z postępowaniem mającym na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ochroniarskich.

W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wskazano jednoznacznie, iż wszelkie działania personelu SPSK-4 w Lublinie były zgodne z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono, jak to wcześniej sugerowało wystąpienie pokontrolne CBA, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Wręcz przeciwnie – potwierdzono, że Szpital postępował zgodnie z tymi standardami, a wszelkie działania były klarowne i niebudzące zastrzeżeń zarówno proceduralnych jak i etycznych.