logo szpitala
POCZTA   logo bip

mpi   tuv2018   akredytacyja2018

Asseco BUSINESS SOLUTIONS przekazało szpitalowi specjalistyczny sprzęt medyczny

logo asseco business solutions W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie pragnę złożyć wyrazy podziękowania Szanownemu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi Prezezowi Zarządu Asseco BUSINESS SOLUTION

Czytaj więcej-->

ZAPROSZENIE NA WEBINAR - LECZENIE GUZÓW MÓZGU SYSTEMEM TERAPII Nanotherm - DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

webinar polski

webinar angielski

W związku z organizacją webinaru przez SPSK Nr4, firmę MagForce oraz fundację ALIVIA w dniu 8.06.2020 z okazji Swiatowego Dnia Guza Mózgu, dla pacjentów oraz zainteresowanych lekarzy zarówno z Polski jak i zagranicy, zapraszamy do rejestracji na to wydarzenie.

REJESTRACJA DLA JĘZYKA POLSKIEGO I ANGIELSKIEGO     >>>>>>>>

Pomoc proste

Tele-Poradnia Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii SPSK4

Rejestracja do Poradni Onkologicznej (Tele-porady bez obecności pacjenta) pod numerem 81 72 44 350.

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. rozpoczęła funkcjonowanie Sala hybrydowa – zadanie inwestycyjne zapoczątkowane w listopadzie 2015 r. i kontynuowane w 2016 r. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie w strategii rozwoju jednostki i jej usytuowania w systemie ratownictwa pacjentów kardiologicznych. Utworzenie Sali hybrydowej dało bowiem możliwość wykonywania nieoperacyjnej naprawy funkcjonalnej (pozawałowej oraz w kardiomiopatii rozstrzeniowej) istotnej niedomykalności zastawki mitralnej przy użyciu systemu Mitra Clip u chorych wysokiego ryzyka, zdyskwalifikowanych z leczenia kardiochirurgicznego. Głównym celem systemu Mitra Clip jest udostępnienie nowych technologii, których zastosowanie u chorych wysokiego ryzyka chorób serca daje mniejsze ryzyko powikłań i zwiększa bezpieczeństwo leczenia, poprawiając jakość życia.

Utworzenie Sali hybrydowej w warunkach szpitala o najwyższym potencjale pełnoprofilowym w regionie lubelskim, stało się koniecznością, gdyż dzięki temu przedsięwzięciu uzyskano możliwość przeprowadzania wspólnych operacji hybrydowych przez oddziały o różnej specjalizacji. Dzięki Sali hybrydowej uzyskano możliwość połączenia pełnych warunków sali operacyjnej (sterylność i wentylacja) z możliwościami obrazowania radiologicznego na miarę pełnych pracowni angiograficznych. Funkcjonowanie Sali hybrydowej pozwoliło na prowadzenie zabiegów leczniczych łączących techniki klasycznej chirurgii otwartej i małoinwazyjnych zabiegów przezskórnych, najczęściej wewnątrznaczyniowych. Możliwym stało się przeprowadzanie zabiegów:

 • Kardiochiurgia - Kardiologia (kardiologia interwencyjna)
  • planowane i pilne wykonywanie zabiegów angioplastyki wieńcowej z obstawą kardiochirurgiczną
 • Kardiochirurgia-Kardiologia (elektrofizjologia) - Radiologia Interwencyjna
  • usuwanie elektrod do stymulacji z prawego serca i układu żylnego,
  • usuwanie innych ciał obcych z krążenia płucnego
  • angioplastyka i stentowanie zwężeń żył centralnych
 • Kardiochirurgia - Chirurgia Naczyń - Radiologia Interwencyjna
  • zabiegi hybrydowe w zakresie implantacji stentgraftów do aorty piersiowej z powodu tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej
 • Chirurgia Naczyń - Radiologia Interwencyjna
  • zabiegi hybrydowe implantacji stentgraftów do aorty brzusznej z powodu tętniaków i urazów;
  • zabiegi hybrydowe w zakresie udrażniania tętnic obwodowych
 • Ortopedia- Radiologia Interwencyjna
  • zabiegi hybrydowe leczenia guzów/nowotworów kości i tkanek miękkich
 • Urologia- Radiologia Interwencyjna
  • zabiegi hybrydowe leczenia guzów i urazów nerek
  • zabiegi hybrydowe szynowania moczowodów z jednoczesnym dostępem przezskórnym i cytoskopowym
 • Ginekologia/Położnictwo- Radiologia Interwencyjna
  • zabiegi hybrydowe w położnictwie
  • operacje resekcji macicy
  • zabiegi hybrydowe – przezpochwowe
 • Neurochirurgia- Radiologia Interwencyjna
  • zabiegi hybrydowe operacji malformacji tętniczo- żylnych śródczaszkowych pod kontrolą angiograficzną
  • zabiegi cementoplastyki przerzutów i malformacji kręgosłupa z możliwością kontroli angiograficznej i jednoczasowej embolizacji.

Koszt przedsięwzięcia w kwocie 2 166 191,47 zł pokryty był ze środków zewnętrznych, a dokładnie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą „Modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego funkcjonującego w strukturze SPSK-4 w Lublinie w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń ratunkowych”. Zadanie inwestycyjne realizowano w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i polegało głównie na przebudowie pomieszczeń w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, zlokalizowanych na II piętrze bloku FNG w segmencie G, dla potrzeb utworzenia Sali hybrydowej wraz z pełnym zapleczem niezbędnym do jej funkcjonowania.

Realizacja inwestycji stała się również możliwa dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu w ramach uczestnictwa w konkursie Ministerstwa Zdrowia na wybór realizatorów zadania pod nazwą: „Wyposażenie/doposażenie 2 hybrydowych sal zabiegowych przeznaczonych dla zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii naczyniowej i endowaskularnej oraz kardiologii interwencyjnej w roku 2015” w ramach programu zdrowotnego „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016” oraz realizacji projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie funkcjonującego Centrum Urazowego. Wartość całego projektu to 6 500 000 zł, w tym 2 166 191,47 zł to wartość prac adaptacyjnych. Kwota dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia wynikająca z zawartej umowy to 1 630 600 zł, zaś kwota dotacji unijnej POIiŚ: 2 000 000 zł.

Istotną pozycję wyposażenia Sali hybrydowej stanowi zakupiony angiograf cyfrowy wraz z wyposażeniem obejmującym między innymi wstrzykiwacz kontrastu dwugłowicowy i interkom do komunikacji głosowej (sterownia - sala zabiegowa). Zakupiony angiograf posiada funkcję automatycznego ustawiania pozycjonera (angulacje) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu oraz automatycznego wybierania obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu, pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej, możliwość prezentacji danych systemowych w sali badań (między innymi: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania), lampę 2-ogniskową, moc nominalną zgodnie z IEC 60613 (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) dla największego ogniska (dla obciążenia termicznego anody = 0 W) ≥ 65 kW, pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej, rentgenowskitor obrazowania z detektorem płaskim, płaski prostokątny detektor cyfrowy z efektywnym polem obrazowania 30x38 cm, zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej z 4 monitorami 18" w sali zabiegowej, zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej z 1 monitorem 18" w sali badań wyświetlającym obraz live dla asysty, pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (CARE+CLEAR, ClarityIQ – zależnie od nomenklatury producenta), angiografię rotacyjną w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA, oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości), oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości) funkcjonujące w oparciu o algorytmy CAAS II, oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych, archiwizację obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych, odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni, akwizycję przebiegu EKG, prezentację synchroniczną ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD, CD-R i DVD synchronicznie ze sceną z możliwością synchronicznego odtworzenia przebiegu EKG i sceny,stację rekonstrukcji 3D/postprocessingowa realizującej wymogi funkcjonalne i techniczne. Cena zakupu angiografu firmy Siemens model ARTIS ZEE Seiling to kwota 2 948 313,84 zł (w tym środki z Ministerstwa Zdrowia – 1 630 600,00 zł).

Zakupiony stół angiograficzny firmy Siemens posiada kolumnę wbudowaną w podłoże, zakres obrotu wokół osi pionowej +/-90°, silnikowy przesuw blatu w kierunku wzdłużnym, silnikową regulację wysokości stołu, przechył blatu w osi wzdłużnej (Trendelenburg i anty-Trendelenburg) +/-15°, przechył blatu pacjenta w osi poprzecznej +/-12°, pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań. Maksymalna masa pacjenta może wynosić nie więcej niż 200 kg. Cena zakupu to kwota 1195 560,00 zł, refinansowana ze środków unijnych w ramach Centrum Urazowego.

Pozostałe wyposażenie Sali hybrydowej zakupione w firmie Siemens na kwotę 480 570,66 zł obejmuje: lampę operacyjną, kolumnę anestezjologiczną, aparat do znieczulania, kolumnę chirurgiczną, diatermię oraz monitor hemodynamiczny.

loading...
loading...

Back to top

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.